Återkoppling efter inrapporteringar av missfärgat vatten

Alla incidenter som rapporterats in av medlemmar kring missfärgat vatten har loggförts på en karta,
för att få en bild av omfattning och spridning av problemet. Styrelsen har nu fått en tydligare bild av
problemens omfattning

Då spolning av vattenledningsnätet samt rengöring av vattenmagasinet inte givit önskat resultat har
en sakkunnig person inom området tagits in för vidare utredning och arbete.

Styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar som rapporterat in när det förkommit missfärgat
vatten. Det är mycket viktigt att ni fortsätter med denna avvikelserapportering eftersom det hjälper
oss med att utvärdera resultatet av de åtgärder som löpande vidtas för att komma till rätta med vårt
problem.

Med vänlig hälsning Styrelsen