Rengjorda skyltar

Rengöring har skett av skyltar i området. Avser skyltar vid alla infarter till områdets vägar, alltså gällande hastighet, lekande barn, vägbulor och återvändsgata. Vidare har vägnamnsskyltar och orienteringstavlorna också rengjorts. Några skyltar är i dåligt skick där det fluorescerande skiktet har krackelerat. Dessa kommer succesivt att bytas ut.

Asfalteringen utförd

Asfalteringen på Rävaboksvägen och Korsåkersvägen utfördes under förmiddagen idag, den 7 november. Arbetet orsakade inga större besvär för de boende. Några fick vänta ett par minuter när arbetsfordonen flyttades. Tänk på att inte öka farten även om vägarna nu är fria från skador. 30 km/tim GÄLLER!

Återkoppling efter inrapporteringar av missfärgat vatten

Alla incidenter som rapporterats in av medlemmar kring missfärgat vatten har loggförts på en karta, för att få en bild av omfattning och spridning av problemet. Styrelsen har nu fått en tydligare bild av problemens omfattning Då spolning av vattenledningsnätet samt rengöring av vattenmagasinet inte givit önskat resultat har en …

Information kring VA-anläggningen →

Arbetet med att komma tillrätta med det missfärgade vattnet pågår för fullt där styrelsen systematiskt försöker avfärda olika källor till detta problem.

Tryck på rubriken för mer information.

Restriktioner för lösa hundar

Under tiden 1 mars till 20 augusti ska hundar inte springa lösa där det kan finnas vilt. Under resten av året ska hundar hållas under uppsikt och förhindras från att driva eller förfölja vilt.

Markering av farthinder

Utbyte av de markeringar som finns vid farthindren inom området, i form av “vägbulor”, har inletts. Dels är de befintliga inte av rätt modell, dels saknas det några enstaka markeringar. Arbetet fortsätter efterhand tills samtliga hinder är rätt markerade.