Betalningar utanför Sverige

Till er medlemmar som betalar från utlandet så är det viktigt att ni anger korrekt instruktion till er bank vid betalning av medlemsavgift. Samfälligheten kommer att skicka ett krav på eventuella resterande belopp som er bank har dragit av från er betalning för att täcka bankavgifter och valutakorrigeringar.

Betalningsinstruktion (SWIFT):
Vi kräver att alla internationella överföringar till oss ska görs med OUR-instruktion. Det enda undantaget är EU-betalningar i euro som kan göras med SHA-instruktion.

Payments from outside Sweden 

To all members who pay from abroad, it’s important that you state the correct instruction to your bank when paying the membership fee. Samfällighetsföreningen will send a claim for any remaining amounts that your bank has withdrawn to cover fees and currency adjustments.

Payment instruction (SWIFT):
We require that all international transfers to us to be made with the OUR instruction. The only exception is EU-payments in EUR which can be made with SHA instruction.