02.01.21 Västersjöns Samfällighetsförening

Enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§1. Föreningens firma är VÄSTERSJÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING i Ängelholms kommun, Skåne län.

§2. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen Lerbäckshult ga:4 samt gemensamhetsanläggning avseende vägar och grönytor enligt anläggningsbeslut Dnr M 011979 (omprövad vägförening).

§3. Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

§4. Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§5. För föreningen skall finnas styrelse med säte i Ängelholms kommun. Styrelsen skall bestå av 3 – 5 ledamöter och 1 – 3 suppleanter.

§6. Styrelsen väljes vid ordinarie föreningsstämma.

Mandattiden är för ordförande 1 år, ledamot 2 år och för suppleant 1 år. Första gången val äger rum skall 1 ledamot väljas på 1 år. Stämman utser ordförande. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§7. Kallelse av ledamöter till styrelsesammanträde skall ske minst 7 dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden.

Suppleanter skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvar vid sammanträdet, men har ej rösträtt.

§8. Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning.

I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst 2/3 av styrelsen är närvarande och ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§9. Styrelsen skall:
förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
föra redovisning över föreningens räkenskaper,
föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
årligen till ordinarie årsstämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§10. För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast 3 veckor före ordinarie stämma. Revisorerna skall löpande under verksamhetsåret, ha tillgång till styrelsens protokoll.

§11. Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§12. Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 50.000:-.

§13. Ordinarie stämma skall årligen hållas under april-juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47§ 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske.

För ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§14. Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom utskick.Kallelse skall ske senast 2 veckor före sammanträdet.I kallelse skall anges tid och plats för för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman, uppgift om plats där i §13 angivna handlingar finns tillgängliga.

Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom anslag i klubbhuset eller genom utskick.

§15. Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad.Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§16. Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande för stämman
 2. val av sekreterare för stämman
 3. val av två justeringsmän
 4. styrelsens och revisorernas berättelse
 5. ansvarsfrihet för styrelsen
 6. framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 7. ersättning till styrelsen och revisorerna
 8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
 10. val av revisorer och suppleanter
 11. val av valberedning
 12. övriga frågor
 13. meddelande av plats där stämmoprotokoll hålles tillgängligt

vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, 13.

§17. Beslut om ändring av stadgar, skall behandlas vid två (2) föreningsstämmor, varav en (1) ordinarie stämma.

§18. Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. I fråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 samt 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§19. Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna. Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sida.