Den skogsbruksplan som varit rådgivande för skötsel av Samfällighetens skog senaste 10-årsperioden har nu löpt ut.

För skötseln av vår skog har styrelsen anlitat en lokal skogshuggare som utför manuell avverkning  Denna småskaliga metod är gynnsam för skogen och minimerar risken för markskador. 
Skogshuggaren har nu i samverkan med föreningen utarbetat en plan för arbetet framåt med avverkning, gallring och röjning baserat på våra behov och önskemål.
Planen är baserad på rekreation och bevarande av naturområdet, det rör sig alltså inte om rationellt skogsbruk med hög avkastning som målsättning.

Åtgärder och arbetet anpassas till väderlek och markfuktighet för att undvika markskador. Detta innebär att omfattningen av åtgärder varierar från tid till annan.

Den avverkning, gallring och röjning som skett under våren utfördes i sydöstra delen av området, från Ugglehults skola upp till Grävlingavägen och Rävaboksvägens nedre del.

Kategorier: Styrelsen informerar