Ordningsregler

02.05.03 Västersjöns Samfällighetsförening

1. Vatten och avlopp:
Vi har eget vattenverk med vattenledningsnät. Kontroll av vattenkvaliteten utföres av ackrediterat laboratorium. Bevattning av gräsytor med spridare är inte tillåtet. Föreningens avloppssystem är anslutet till kommunens avloppssystem. Dagvattenledning,  t ex från takrännor, får ej anslutas till spillvattennätet (avlopp från WC, dusch etc).

Avstängningsventil måste installeras på inkommande vattenledning som lämpligen stängs när huset inte brukas. Vattenventilen vid tomtgräns ägs numera av Samfällighetsföreningen gemensamt fr.o.m. 1/5 -05. Kontakta Driftansvarig för att få ventilen öppnad och/eller stängd. Om detta inte görs och ventilen öppnas eller stängs och därmed går sönder får man själv ersätta kostnaden för reparation. Ventilen måste också vara synlig, får inte vara nergrävd.

2. Tomten:
Tänk på trivseln och håll snyggt på tomten. Det är fastighetsägarens rättighet/skyldighet att planera och underhålla sin tomtmark. Om friggebod eller dylikt skall byggas invid tomtgräns krävs byggnadslov och grannens godkännande. Se till att tomtgränserna är tydligt utmärkta. Uppställningsplats för Er bil(-ar) skall ske på egen tomtmark.

3. Grönområde:
Föreningen äger, och sköter, stora grönområden. Dessa är för alla medlemmars trivsel. Byggskräp, grenar m.m får inte läggas på grönområde. Kontakta alltid Driftsansvarig vid behov av åtgärder utanför tomtgränsen. Trädfällning och anläggningsarbeten utanför tomten, kräver godkännande av Driftsansvarig – före åtgärd. Driftsansvarig har t.ex. rätt att besluta om borttagande av enstaka skymmande träd, men övrig gallring och avverkning skall göras enl. Skogsvårdsstyrelsens förordningar och i samråd med skogsexpertis. Alla önskemål kan inte uppfyllas, men om någon mindre åtgärd kan öka trivseln, har föreningen som policy att vid lämplig tidpunkt försöka tillmötesgå rimliga önskemål.

4. Centrum-anläggning:
Tänk på att det är vår egen anläggning!

Klubbhus: Omklädningsrum, dusch och bastu kan utnyttjas fritt. Sköt om den – den är Din egen. Torka upp efter Dig, släck ljuset när Du går.

Pool: Poolens reningsverk är normalt igång under maj – september. Visa hänsyn till andra badande. Badleksaker får användas i poolen – om Ni inte stör andra badande.

Tennisbana: Teckningslista för tennisspel finns i klubbrummet. Följ uppsatta regler.

5. Vägar:
Max hastighet på våra vägar är 30 km/tim. Tänk på att det finns många lekande barn i området. Mopedkörning på gångstigar är inte tillåtet. Transporter med tunga fordon kräver tillstånd från Driftsansvarig. Hindra inte framkomligheten på vägar och stigar.
I vändplatser gäller generellt parkeringsförbud.

6. Vägdiken:
Fastighetsägaren skall se till att vägdike längs tomtgränsen rensas, så att ytvattenavrinningen inte hindras. Grenar och buskar som växer ut över vägen skall tas bort. Om fastighetsägaren försummar att hålla vägen fri, eller rensa dike, kan Driftsansvarig ombesörja detta på fastighetsägarens bekostnad.

Observera! Vägdiken får inte täckas utan tillstånd från Driftsansvarig!

7. Hundägare:
Hundar bör alltid hållas i koppel inom området för allas trevnad. Plocka alltid upp din hunds avföring inom samfällighetens område. 

8. Ägarbyte:
Säljaren är skyldig att meddela ägarbyte till föreningen.

9. Medlemsavgifter:
Beslut om medlemsavgifter fattas på ordinarie Årsstämma.

10. Uthyrning:
Fastighetsägaren skall informera hyresgäster om dessa regler.
Tips! Sätt upp dessa regler på insidan av ett köksskåp.